Bàn nội thất
Bàn VT165, gỗ tần bì, màu walnut

Bàn VT165, gỗ tần bì, màu walnut

Bàn VT167, gỗ tần bì màu walnut

Bàn VT167, gỗ tần bì màu walnut

Bàn VT168, gỗ cao su, màu cherry

Bàn VT168, gỗ cao su, màu cherry