Sản phẩm bán chạy
Mực Lá Tưới size 6c/kg

Mực Lá Tưới size 6c/kg

Khô Cá Chỉ Vàng

Khô Cá Chỉ Vàng

Tôm Hùm Ngộp

Tôm Hùm Ngộp

Mực Ống Khô size 60-70c/kg

Mực Ống Khô size 60-70c/kg

Khô Cá Đét Tẩm

Khô Cá Đét Tẩm

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Tôm Sú 15c/kg

Tôm Sú 15c/kg

Mực Lá Khô size 60-70c/kg

Mực Lá Khô size 60-70c/kg

Toàn bộ sản phẩm
Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài)

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài)

Mực Lá Tưới size 6c/kg

Mực Lá Tưới size 6c/kg

Khô Cá Chỉ Vàng

Khô Cá Chỉ Vàng

Tôm Hùm Ngộp

Tôm Hùm Ngộp

Mực Ống Khô size 60-70c/kg

Mực Ống Khô size 60-70c/kg

Khô Cá Đét Tẩm

Khô Cá Đét Tẩm

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Tôm Sú 15c/kg

Tôm Sú 15c/kg